Polen – Nära och fjärran

Polen är trots närheten till Sverige ett relativt obekant land för många av oss. De flesta tänker säkert på fackföreningsrörelsen Solidaritet och dess ledare Lech Walesa, påven Johannes Paulus II, judeghettot i Warszawa….

Polen är trots närheten till Sverige ett relativt obekant land för många av oss. De flesta tänker säkert på fackföreningsrörelsen Solidaritet och dess ledare Lech Walesa, påven Johannes Paulus II, judeghettot i Warszawa eller koncentrationsläger när Polen nämns. För övrigt är landet mer eller mindre okänt för många. Det finns få guideböcker skrivna om landet och det är förhållandevis få svenska turister som besöker Polen. Under en period var det populärt bland svenska män, av olika anledningar, att besöka landet.

Polen är ett land med en lång och brokig, ofta blodig, historia med kopplingar till den svenska historien genom kung Zygmunt III (Sigismund Vasa, son till Johan III). Många av Polens gamla städer och byar har medeltida prägel. Inom landets gränser finns flera intressanta nationalparker bl a Bialowieza, i östra Polen vid gränsen till Vitryssland. Här finns ett unikt orört skogsområde som ingår i UNESCO-biosfärens reservat. Till parken hör också ett reservat i vilket man försöker återställa visentbeståndet, den europeiska bisonoxen, liksom beståndet av tarpanhästar, den polska vildhästen. För ornitologer är även områdena runt de Masuriska sjöarna intressanta för sitt rika fågelliv.

Tidig historia

Spår av primitivt mänskligt liv kan spåras till mer än 30 000 år bakåt i tiden. Forskare vet dock praktiskt taget ingenting om de människor som levde då. Spåren av de första bosättningarna och av handelsvägar kan daterats till den Neolitiska perioden, 4 000 – 2 000 före Kristus. På 1 000-talet f Kr till de första århundradena e Kr invaderades området som motsvarar dagens Polen av olika stammar, Kelter, Skyter, Balter, Hunner, Germanska grupper m fl.

Bland dem fanns med all sannolikhet även slaverna, till vilken grupp polackerna hör. Den förste polske härskaren som omnämns i tidiga källor är Mieszko I, som styrde ett rike vilket ungefär motsvarar dagens Polen. Han lät döpa sig år 966 och från denna tidpunkt räknar man den polska statens födelse. Invånarantalet uppgick vid denna tidpunkt till cirka 1 miljon människor. Riket hotades emellertid tidigt av sönderfall men enades i mitten av 1 000-talet. Inre oroligheter, från slutet av 1 000-talet, ledde till många byten av kungar och en uppdelning av riket. Ett feodalsystem efterträdde den centrala kungamakten i Polen under 1200-talet.

1200 – 1500-talet

Utanför landets gränser växte hotet mot Polen, den Tyska orden och tartarernas allt starkare ställning. Allianser skapades som ökade hotet och landet angreps av tartarerna. Under 1300-talet enades Polen på nytt och under ledning av kung Kazimierz III Wielki grundades nya städer och flera befästningsverk byggdes. Landets yta utökades genom erövringar österut. Invånarantalet uppgick vid denna tidpunkt till cirka 2 miljoner.

Kulturen blomstrade och universitetet i Krakow grundades år 1364, som därmed blev det ett av Europas äldsta. Blott tio år gammal tillträdde Jadwiga tronen år 1384. Hennes äktenskap med den litauiske fursten Jagiello, som blev polsk kung under namnet Wladyslaw Jagiello lade grunden till en ny kungadynasti, jagellonerna. Äktenskapet ledde också till en union mellan Litauen och Polen. Senare resulterade denna till en gemensam polsk-litauisk stat. Segern för de polsk-litauiska styrkorna vid medeltidens största slag vid Grunwald (Tannenberg) i juli 1410 mot den Tyska Orden inledde en ny period i landets historia och den polska staten blev en av Europas mäktigaste.

1500-talet blev Polens ”Gyllene Århundrade” då landet utvecklades på ett positivt sätt. Städerna växte, läroanstalter inrättades, litteratur, konst och vetenskap fick framträdande roller. Många av Polens förnämsta byggnader kan dateras till denna period. Näringsliv och jordbruk utvecklades och Polen blev leverantör av jordbruks- och hantverksprodukter till andra europeiska länder.

Den jagellonska epoken avslutades när kung Zygmunt II August avled år 1572. Efter hans död beslutades att kommande kungar skulle tillsättas genom val. Den förste kungen som valdes var Henryk Walezy, en fransk kronprins. År 1587 valdes Zygmunt III Vasa (Sigismund), son till den svenske kungen Johan III, till kung i Polen. 1596 blir Warszawa huvudstad efter Krakow. Härifrån försökte Zygmunt III styra både Sverige och Polen, vilket inte accepterades av svenskarna, som avsatte honom från den svenska tronen.

1600 – 1800-talen

Vid 1600-talets början var Polen en mäktig stat och landet var indraget i flera krig, mot såväl Ryssland som Sverige (1626-29). Man hade även en konflikt med Turkiet. Freden som slöts i Altmark gynnade de svenska intressena. När Sigismund avgick som kung 1632, efter 45 år som regent, var Polen åter inblandat i krig med Sverige, Ryssland och Turkiet i olika omgångar. Kriget mot svenskarna slutade med freden i Oliwa 1660. Detta krig efterlämnade en stor förödelse. I kriget mot turkarna 1672 förlorade Polen delar av Ukraina.

Kung August II besteg den polska tronen år 1697. Samma år blev Karl XII kung i Sverige. Efter olika konflikter bröt ett nytt krig ut mellan Polen och Sverige år 1700 vilket resulterade i en ny svensk invasion. Kung August II avsattes och ersattes av den svenske sympatisören Stansislaw Leszynski. Han tvingades bort från makten efter Karl XII:s nederlag vid Poltava. Därmed var det svenska stormaktsväldet brutet och två nya stormakter tillkom, som hade stor inverkan på polsk politik, Ryssland och Preussen.

1772 invaderades Polen av en rysk-preussisk-österrikisk arme och en 1/3 av landet ockuperades. Den nationella självkänslan växte hos polackerna under denna period. Den liberala konstitutionen som Sejmen antagit uppfattade Ryssland som ett hot 1791 och resulterade i en ny rysk invasion. Polackerna besegrades av ryssarna och landet delades ännu en gång 1795. Ryssland, Preussen och Österrike tog delar av landet och därmed existerade inte längre Polen som land. Denna ofrihet kom att vara ända fram till 1918. Under Napoleonkrigen i början av 1800-talet blev Polen en bricka i stormaktsspelet. Oppositionen i landet resulterade i flera uppror med ödesdigra konsekvenser för polackerna.

1900-talet

Den ryska revolutionen 1905 ledde till beväpnat arbetaruppror även i Polen. I mitten av 1906 hade denna dock slagits ned av tsarens trupper, både i Polen såväl som i Ryssland. Detta blev den tändande gnistan till oktoberrevolutionen 1917 och ett fritt Polen 1918. Det första världskriget drabbade även Polen hårt. Polacker tvingades till kamp i både de ryska och tyska armeerna. Polacker kom därmed att stå mot varandra i kriget. Freden i Versaille förändrade Europas karta. Gamla riken fick nya gränser. Nya länder tillkom. För Polen innebar detta nya förutsättningar och gav framtidshopp, men redan 1926 ägde en statskupp rum som vilket innebar nya antidemokratiska omständigheter för polackerna.

Den 1 september 1939 angrep Tyskland Polen och det andra världskriget bröt därmed ut. Polens arme fick ingen hjälp mot det tyska angreppet. Det ålderdomliga polska försvaret var helt chanslöst mot den moderna tyska militärapparaten. Efter bara tre veckors krig föll den polska huvudstaden. Kort därefter var hela Polen ockuperat av tyskarna och skulle så förbli i sex långa och svåra år. Man räknar med att var femte invånare förlorade livet på grund av kriget. Polens judar drabbades mycket hårt och koncentrationsläger som Auschwitz, Majdanek och Treblinka upprättades. I Warszawa samlades judarna i ett ghetto innan de skickades vidare till koncentrationslägren.

Efter Warszawa upproret i augusti 1944 började tyskarna en systematisk förstörelse av den polska huvudstaden. Det andra världskriget slutade med ett fruktansvärt facit för Polen. Stora delar av landets städer var totalt förstörda och mer än 6 miljoner människor hade dödats. Vid Jalta-konferensen 1945 fastställdes nya gränser som resulterade i stora folkomflyttningar. Den nya regeringen som bildades efter kriget var starkt kommunistdominerad och erkändes av såväl Sovjetunionen som av västmakterna. Resultatet av de fria valen 1947 manipulerades och en ny författning antogs. Efter utrensningarna som följde drevs landet mot kommunism och utvecklades därefter enligt traditionellt socialistiskt mönster.

1952 antogs en ny författning och den första ekonomiska planen, enligt socialistiskt mönster, påbörjades 1956 vilken skulle förvandla Polen till ett industriland. Till att börja med ökade produktionen men stagnerade under 1960-talet. I början på 1970-talet uppstod en livsmedelsbrist i landet som ledde till strejker och oroligheter i arbetarklassen. Första hälften av 1970-talet blev dock totalt sett relativt goda år för befolkningen. Under 1976 fängslades arbetarledare för sitt deltagande i strejker vilket ledde till att medborgarrättsrörelsen KOR bildades. I början på 1980-talet fick fackföreningsrörelsen Solidaritet, med Lech Walesa som en av ledarna, en framträdande roll.

Solidaritet framgångar stimulerade bildandet av fria fackföreningar och därmed var krafter igång som inte längre kunde hållas tillbaka. Arbetarnas krav mot Partiet ökade ständigt och tvingades antaga Solidaritets 21 punkter på förändringar. Det var första gången en kommunistisk regim kapitulerat och gett efter för folkets krav. Därmed var en förändring i Östblocket igång som skulle resultera i stora förändringar i nästan alla socialistiska länder.

Demokratiseringsprocessen stoppades tillfälligt när undantagstillstånd proklamerades den 13 december 1981 och en militärdiktatur tog makten. Kampen mellan folket och de styrande pågick hela 1980-talet. Vid de första fria valen sedan andra världskriget 1989 förlorade kommunisterna stort. Solidaritet vann alla platserna i senaten och många i sejmen. Därmed var kommunisternas maktmonopol brutet och Polen kunde gå in i framtiden som ett fritt land med en demokratiskt vald regering. Den ekonomiska utvecklingen under 1990-talet har varit mycket positiv, men även haft bakslag, och Polen har ansökt om medlemskap i EU.

Geografi, Klimat

Landets yta uppgår till 312 685 kvadratkilometer vilket motsvarar knappt 70 % av Sveriges yta. Topografin är varierande. Från stora slättområden till mera kuperade områden och riktiga bergsområden, med bergstoppar på upp till 2 499 meter (Rysy i Karpaterna). De högsta bergen hittar man i Sudeterna och Karpaterna. Polen har mer än 9 000 sjöar, vilket är mer än något annat europeiskt land, med undantag av Finland.

Landets största floder är Wisla,1 047 kilometer lång, och Odra (Oder). Odra utgör en del av gränsen i väster mot Tyskland. Alla Polens floder rinner ut i Östersjön. Polen har fyra klart definierade årstider. Sydvästra delen av landet har något mildare vintrar än den nordöstra. Klimatet påverkas av ett kontinentalt klimat i öster och av ett maritimt i väster vilket gör den totala väderbilden något instabil. Den genomsnittliga årsnederbörden uppgår till cirka 600 mm. Huvuddelen av nederbörden faller under sommarmånaderna.

Flora och Fauna

När inlandsisen drog sig tillbaka från landets yta för drygt 10 000 år sedan decimerades floran varför den idag inte är speciellt variationsrik, som i flera andra europeiska länder. Skogen täcker drygt 25 % av landets yta. I Polen lever ett 80-tal däggdjursarter. De större är rådjur, hjort, älg, varg, björn, vildsvin och visenter. Visenten, den europeiska buffeln, var tidigare vanlig över hela kontinenten.

Idag finns det bara en liten grupp djur som lever kvar i Polen. Arten räddades genom att de var skyddade på tsarens gamla jaktmarker. Idag kan de ståtliga djuren beskådas framför allt i naturreservatet Bialowieza. Här driver man uppfödning av visenter och den polska urhästen – tarpanen. Fågellivet representeras av lite drygt 200 olika arter, allt från de vanliga gråsparvarna till mera sällsynts arter som den svarta storken. Den vita storken är fortfarande en vanlig syn på landsbygden. I Polen finns, för närvarande, 17 national parker som utgör cirka 0.6 % av landets yta. Flera djur-, fågel- och växtarter är hotade på grund av den, regionsvis, dåliga miljön som uppstod under kommunistperioden då miljömedvetandet var lågt.

Befolkning

Dagens polacker antas stamma från ett par av de slaviska stammar som kom hit för flera tusen år sedan. Dels från Polanerna som huvudsakligen bebodde området kring staden Gniezno. En annan betydelsefull slavisk stam var wislanerna som huvudsakligen bebodde området runt dagens Krakow. Polanerna fick sitt namn efter det slaviska ordet pole som betyder fält, vilket indikerar på den betydelse slättlandet och odling hade för denna folkstam. Polens befolkning uppgår till cirka 38.7 miljoner människor och antal polacker som lever utanför landets gränser har beräknats uppgå till mellan 5 och 10 miljoner, varav de flesta bor i USA.

Polackerna beräknas utgöra nästan 98 % av befolkningen. De största minoritetsfolken är Ukrainare och Vitryssar, cirka 1 % av befolkningen. Även små grupper av andra minoriteter lever inom landets gränser. Före andra världskriget levde mer än 3 miljoner judar i Polen, världens största population vid den tiden. De grymheter judarna utsattes för under kriget decimerade den judiska befolkning mycket starkt och idag lever här endast mellan 5 och 10 000 judar.

Var den första som kommenterar

Svara till